• ជួលភ្លើងនិងឧបករណ៏ភ្លេង

$70.00

Tel : 0963693294 / 0979323394 / 017497911 / 097 6824723 / 069763540
Contact Supplier :
Contact Supplier
Add to favorite:
Website : www.samphors-vanna-music.billionad.com
View : 481

Description

សួស្តីបងប្អូនអ្នកសិល្បៈ និងប្រធានក្រុមតន្ត្រី ទាំងអស់ជាទីគោរព

សូមសា្វគមន៌លោកអ្នកដែលមានចំណាប់អារម្មណ៌ចំពោះក្រុមសិល្បៈ និងសេវាកម្មជួលភ្លើង ឧបករណ៏ភ្លេងរបស់យើងខ្ញុំ សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោម។

0963693294 / 097 6824 723 / 017 49 79 11 / 069763540 

សូមអគុណ !