• សម្ផស្ស វណ្ណា តន្ត្រីសម័យ

$550.00

Tel : 0963693294 / 097 6824 723 / 017 49 79 11 / 069763540
Contact Supplier :
Contact Supplier
Add to favorite:
Website : www.samphors-vanna-music.billionad.com
View : 342

Description

សម្ផស្ស វណ្ណា តន្ត្រី

មានទួលប្រគំតន្ត្រីខា្នតតូចនិងខ្នាតធំ ក្នុងតម្លៃសមរម្យ (អកកែស 550$ និងអកកាដង់ 350$ )  0963693294 / 097 6824 723 / 017 49 79 11 / 069763540